BV Auto Zlín - Ochrana osobních údajů

+420 577 111 911

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto společnosti BV Auto Zlín s.r.o., ul. 4. května 806, 763 11 Želechovice, IČO: 60715995, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16045 (dále jen "Správce" nebo "Společnost"), souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby zasílání informací ze strany společnosti, k marketingovým účelům, tedy k zasílání marketingových nabídek ohledně produktů a služeb společnosti, pro potřeby průzkumu trhu a zjišťování spokojenosti zákazníků, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonický kontakt

2. Doba zpracování osobních údajů je:

Údaje budou zpracovány po dobu do 31.12. pátého roku ode dne potvrzení tohoto souhlasu.

3. Poučení

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že:

  • poskytnuté osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu, za uvedených podmínek,
  • při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracování osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám,
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, má práv na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Kontaktní spojení na Společnost v záležitostech ochrany osobních údajů je tereza.bruzlova@audizlin.cz.